Luật đo lường

Luật đo lường

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 [...] Xem thêm...

ISO IEC 17025 2017_VN

ISO IEC 17025 2017_VN

Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thúc đẩy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. Tiêu chuản này bao gồm các yêu cầu đối với phòng thí nghiệm, giúp phòng thí nhiệm chứng tỏ [...] Xem thêm...